Výskumný tím

Alena Kusá

Profesorka / Katedra marketingovej komunikácie FMK UCM v Trnave

Profesorka Alena Kusá pôsobí na akademickej pôde od roku 1993 a na FMK UCM v Trnave je od roku 2009. Je absolventkou VŠE v Bratislave, vedecký titul PhD. získala na DF TU vo Zvolene, habilitovala na Fakulte PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline a v roku 2013 inaugurovala na FMK UCM v Trnave, kde jej bol udelený titul vysokoškolský profesor v študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá. Je osoba nesúca hlavnú zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu marketingová komunikácia vo všetkých troch stupňoch štúdia.

Odborne sa venuje marketingu, marketingovej komunikácii, marketingovým a komunikačným stratégiám, analýzam trhu a spotrebiteľskému správaniu s dôrazom na hodnotovú orientáciu spotrebiteľa v rámci generačných skupín, ako aj na environmentálne správanie spotrebiteľov v obchode. Na tieto oblasti orientuje aj svoju vedeckú, výskumnú a publikačnú činnosť.

Bola riešiteľkou a spoluriešiteľkou viacerých medzinárodných a domácich vedeckých projektov, autorkou a spoluautorkou vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc, skrípt a mnohých publikácií v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch, indexovaných aj v medzinárodných databázach. Od roku 2010 bola členkou odborovej komisie pre doktorandské štúdium a školiteľkou v študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá, v súčasnosti v študijnom odbore mediálne a komunikačné štúdiá. Od roku 2005 bola a v súčasnosti je členkou odborovej komisie pre doktorandské štúdium a školiteľkou v študijnom odbore ekonómia a manažment na Fakulte PEDAS ŽU v Žiline. Buduje si svoju vedeckú školu, v ktorej vytvára pre svojich doktorandov podmienky pre ich úspešné ukončenie štúdia s možnosťou využitia ich potenciálu. Je členkou Vedeckej rady FMK a Vedeckej rady UCM, členkou medzinárodných profesijných organizácií – POPAI, Česká Marketingová Spoločnosť, Polskie Towarzystwo Komunikacji Spolecznej, hodnotiteľkou projektov VEGA a KEGA, členkou vedeckých výborov konferencií, členkou inauguračných a habilitačných konaní.

Oblasti záujmu: marketing, marketingové stratégie, marketingové analýzy, marketingová komunikácia, psychológia a sociológia trhu, spotrebiteľské správanie na B2B a B2C trhoch, hodnota zákazníka, výskum trhového prostredia, skúmanie environmentálnej problematiky z pohľadu cirkulárnej ekonomiky a marketingovej komunikácie v jej procesoch.