Výskumný tím

Anna Zaušková

Profesorka / Katedra marketingovej komunikácie FMK UCM v Trnave

Profesorka Anna Zaušková pôsobí na akademickej pôde od roku 1978, na FMK UCM v Trnave od roku 2008. Vysokoškolské štúdium II. a III. stupňa úspešne ukončila na DF TU vo Zvolene, habilitovala na Fakulte PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline v odbore odvetvové a prierezové ekonomiky a v roku 2013 inaugurovala na FMK UCM v Trnave v odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá.

Svoju vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť orientuje na oblasť inovačného a projektového manažmentu, kde sa špecializuje najmä na metriky mapujúce inovačný a ekoinovačný potenciál, inovačnú a ekoinovačnú výkonnosť, inovácie v marketingovej komunikácii, využívanie inovatívnych komunikačných nástrojov v inovačných a ekoinovačných procesoch, projekty inovácií, inovačný ekosystém, partnerstvá a klastre.

V ostatnom čase svoje vedecké bádanie upriamuje na využívanie inovatívnych komunikačných nástrojov (online, crossline, phygital, SoLoMo), ktoré využívajú podnikateľské subjekty na propagáciu svojich ekoinovácií, tiež na komunikáciu vystavenú vplyvu spodnej vlny pri prezentácii ekoinovačných procesov a ekoproduktov v digitálnom prostredí.

V rámci univerzity je v súčasnom období členkou Vedeckej rady UCM, Akademického senátu UCM, Finančnej komisie AS UCM. V rámci našej fakulty je členkou Vedeckej rady FMK, Rady kvality na FMK, predsedníčkou Odborovej komisie pre doktorandské štúdium v študijnom odbore mediálne a komunikačné štúdiá. Tiež pôsobí na Fakulte PEDAS Žilinskej univerzity ako členka Odborovej komisie a školiteľka v študijnom odbore ekonómia a manažment, v študijnom programe ekonomika a manažment podniku. Ako školiteľka doktorandského štúdia na FMK UCM si buduje svoju vedeckú školu z doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Je členkou inauguračných a habilitačných konaní.

Od roku 2016 je členkou komisie VEGA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAV pre ekonomické a právne vedy. Pôsobí aj v redakčných radách – je členkou redakčnej rady vedeckého časopisu Communication Today aj predsedníčkou Vedeckej rady vydavateľstva Wolters Kluwer pre oblasť marketingovej komunikácie, členkou rôznych expertných komisií, tímov a skupín so zameraním na inovačný manažment a inovačný ekosystém, hodnotiteľkou projektov APVV a KEGA.

Úzko spolupracuje so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA MH SR) v oblasti klastrovej politiky a klastrových iniciatív. Od roku 2004 je facilitátorkou klastrov a participovala na tvorbe metrík excelentnosti klastrov v rámci európskych klastrov. Spolupracuje aj so Slovenskou obchodnou priemyselnou komorou (SOPK), kde bola jednou zo zakladateľov súťaže o najlepšiu inováciu „Krištáľový Merkúr“ a je doposiaľ členkou hodnotiteľskej komisie tejto súťaže. V rámci kooperácie so SOPK participuje aj na riešení medzinárodných vedeckých projektov ako expert hlavne v oblasti inovačnej politiky, komunikácie, poradenstva a realizácie inovácií.

Výsledky svojej vedeckej práce prezentuje nielen v publikáciách typu AAA, AAB, ADC, ADM a ADN, ale aj v partnerstvách medzinárodných vedeckých spoločností a asociácií, ktorých je členkou – European Communication Research and Education Association (ECREA), European Association for Viewers Interests (EAVI), International Association for Media Education (IAME), Polish Communication Association, POPAI Central Europe, Českej marketingovej spoločnosti, tiež na medzinárodných vedeckých konferenciách.