Výskumný tím

Ľudmila Čábyová

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave

Patrí medzi prvých absolventov FMK, kde absolvovala bakalárske štúdium, magisterské štúdium, rigorózne konanie i habilitačné konanie odbore masmediálne štúdiá. Titul PhD. získala na Katedre marketingu a obchodu TU vo Zvolene v odbore odvetvové a prierezové ekonomiky. Na FMK je zamestnaná od roku 2002.

Svoju vedeckú, výskumnú a publikačnú činnosť orientuje najmä na oblasť marketingu vzdelávacích inštitúcií a na mediálny marketing. Je recenzentkou približne 15 monografií, 20 vedeckých zborníkov a 5 učebníc.

V súčasnom období je dekankou fakulty, takže všetky aktivity, ktoré realizuje, sú súčasťou fakulty: organizácia konferencie, vydávanie časopisov, spoluorganizovanie eventov, atď. Je členkou Vedeckej rady FMK, Vedeckej rady UCM, Vedeckej rady FEM SPU v Nitre a Vedeckej rady FHV ŽU v Žiline. Je organizátorkou a zakladateľkou konferencie Marketing Identity (predtým Nové trendy v marketingu), pôsobí vo vedeckých radách mnohých konferencií a redakčných radách databázových časopisov – Communication Today, European Journal Media and Photography, European Jornal Media and information literacy. Je členkou Vedeckej rady vydavateľstva Wolters Kluwer pre oblasť marketingu a marketingovej komunikácie.

Od roku 2007 pôsobila ako prodekanka pre akreditáciu a doktorandské štúdium. Odborná oblasť jej záujmu smeruje k akreditácii vzdelávacích inštitúcií, politike kvality a marketingu vzdelávacích inštitúcií.

Má praktické skúsenosti ako projektová manažérka v rôznych typoch projektov, ale i s tvorbou marketingových a komunikačných stratégií v regionálnom marketingu a marketingu vzdelávacích inštitúcií. Praktické skúsenosti získava aj pri riadení marketingových a PR aktivít športového klubu.