VÝSKUMNÝ TÍM

Peter Krajčovič

Docent/ Katedra marketingovej komunikácie FMK UCM v Trnave

  • Oblasti výskumu
    sociálne médiá, marketingová komunikácia ekoinovácií, dezinformácie

Doktor Krajčovič pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie od roku 2016. Na FMK absolvoval bakalárske, magisterské aj doktorandské štúdium.

V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov zameraných na mediálny marketing, media relations a psychológiu reklamy. Okrem toho vedie Kabinet PR a zabezpečuje výučbu prakticky zameraných predmetov Kreatívny ateliér PR a Kabinetné praktikum PR, v rámci ktorých pripravuje študentov na pôsobenie v PR agentúrach a na pozíciu hovorcov.

V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa špecializuje na dve základné oblasti: výskum mediálneho trhu a využitie médií na zlepšenie povedomia o ekoinováciách. Výskumu mediálneho trhu sa venuje systematicky od roku 2013, kedy nastúpil na doktorandské štúdium. Vo svojej dizertačnej práci skúmal dôvody využívania printových médií na marketingovú komunikáciu a faktory ovplyvňujúce predaj reklamného priestoru v printových médiách. Po obhájení dizertačnej práce pokračoval vo výskume reklamného mediálneho trhu a svoje zameranie rozšíril aj na ďalšie typy médií. Venoval sa predovšetkým témam ako mediálne plánovanie, vplyv vybraných faktorov na efektívnosť inzercie a inovatívne formy reklamného priestoru v médiách. Výskumu využitia médií na zlepšenie povedomia o ekoinováciách sa venuje systematicky od roku 2016. Skúma predovšetkým predpoklady a možnosti využívania rôznych typov a druhov médií na marketingovú komunikáciu a zvyšovanie povedomia o ekoinováciách.

Obe vedecké oblasti sú hlavnými témami viacerých vedeckých projektov, ktoré riešil alebo v súčasnosti rieši v rámci projektov VEGA a Fondu pre podporu výskumu UCM (FPPV).

Vzhľadom na súčasnú pandémiu a aktuálnosť témy svoju vedecko-výskumnú činnosť zameriava aj na oblasť dezinformácií a falošných správ v médiách. Týmto témam sa venuje v rámci medzinárodného vedeckého projektu HORIZON 2020: MediaDelcom (Critical Exploration Of Media Related Risks And Opportunities For Deliberative Com-Munication: Development Scenarios Of The European Media Landscape) a celouniverzitného projektu riešeného v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

V rámci Kabinetu PR zodpovedá za komunikáciu fakulty s médiami, pripravuje tlačové správy, mediálne analýzy a návrh PR stratégií pre vybrané podujatia a konferencie. Realizuje rôzne analýzy a mediálne výstupy zamerané na posilnenie PR fakulty.

Je členom redakcie vedeckého časopisu Communication Today, členom organizačného výboru medzinárodnej vedeckej konferencie MARKETING IDENTITY a MEGATRENDY A MÉDIÁ, členom Českej marketingovej společnosti, asociácie POPAI Central Europe a členom Rady pre študijný program vzťahy s médiami na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.

Okrem uvedených aktivít sa podieľa aj na projekte výskumného centra FMK UCM v Trnave MethodLab, kde pôsobí ako projektový manažér.