Výskumný tím

Tamas Darazs

Vedúci neuromarketingového laboratória na FMK UCM v Trnave

Inžinier Darázs pôsobí na FMK UCM od roku 2019, študoval na SPU v Nitre na Fakulta ekonomiky a manažmentu. Bakalársky titul dosiahol v odbore obchodné podnikanie a inžiniersky v odbore obchod a marketing. Štúdium ukončil s vyznamenaním.

Túžba spoznávať nové možnosti rozvoja Slovenska prostredníctvom moderných a kreatívnych prístupov k marketingu ho motivovala stať sa plnohodnotným členom rodiny FMK UCM.

V rámci doktorandského štúdia sa chce hlbšie pozrieť na rozvoj slovenských regiónov pomocou rozvoja regionálnych identít prostredníctvom inovatívneho komunikačného mixu.

Odborne sa venuje problematike neuromarketingu a s ním súvisiacej marketingovej komunikácie a spotrebiteľského správania ako integrálnej súčasti procesu strategického rozhodovania v oblasti komunikácie. Jeho pôsobenie v tejto oblasti sa prejavuje najmä vznikom nového laboratória neuromarketingových štúdií, ktoré aktívne buduje.

Oblasti záujmu: marketingový mix, regionálny marketing, neuromarketing, marketing v potravinárstve a poľnohospodárstve, štatistika, faktory spotrebiteľského správania a ich vplyv na nákupné rozhodovanie, ekonomika, financie, medzinárodný obchod, ceny a cenová politika, manažment.