Environmentálne označovanie výrobkov ako súčasť zeleného marketingu a jeho vplyv na správanie spotrebiteľa

Anotácia

Úloha environmentálnych značiek v rámci environmentálnej marketingovej komunikácie je dobre známa a často sa o nej v rámci rôznych vedeckých štúdií diskutuje. Napriek tomu stále v našej spoločnosti a medzi spotrebiteľmi vnímame nízku mieru povedomia v oblasti  poznania environmentálnych značiek. Článok pozostáva z dvoch hlavných častí. V prvej teoretickej časti sa autorky venujú nástrojom zeleného marketingu, environmentálnemu označovaniu produktov či vplyvu environmentálneho označovania produktov na správanie spotrebiteľov. V empirickej časti príspevku autorky analyzujú výsledky dotazníkového prieskumu. Hlavným cieľom príspevku je na základe teoretických východísk, analýzy a porovnania viacerých prieskumov týkajúcich sa vplyvu environmentálneho označenia na správanie spotrebiteľov a empirického prieskumu, poukázať na potrebu vzdelávania  spotrebiteľov v environmentálnej oblasti. Spotrebitelia v rámci vzdelávania potrebujú predovšetkým prostredníctvom médií, či osobitne sociálnych médií, prijímať kvalitné, jasné a zrejmé informácie, týkajúce sa environmentálneho označovania produktov.

Základné informácie
  • Názov Environmentálne označovanie výrobkov ako súčasť zeleného marketingu a jeho vplyv na správanie spotrebiteľa
  • Autor Alena Kusá, Marianna Urmínová
  • Vydavateľ Megatrends and Media : On the Edge (2020; 351-361)
  • Rok vydania 2020
  • Stiahnuť publikáciu Odkaz na stiahnutie
  • Kategória vedecké štúdie