Media Relations and Communications

Anotácia

Vysokoškolská učebnica Media Relations and Communication je jedným zo štyroch výstupov projektu KEGA č. 014UCM-4/2022 s názvom Internacionalizácia vzdelávania študentov masmediálnej komunikácie, ktorý sa riešil na FMK UCM v rokoch 2020-2022. Táto učebnica v odbornom anglickom jazyku (úroveň C1-C2) je primárne určená najmä pre vysoké školy so zameraním na oblasť masmediálnej komunikácie, žurnalistiky a príbuzných odborov štúdia, avšak môže byť vhodná i pre odbornú, ako aj laickú verejnosť. Zámerom autoriek bolo vytvoriť aktuálny, moderný a komunikačne orientovaný zdroj vhodný na rozšírenie odbornej slovnej zásoby a skvalitnenie komunikačných schopností, zručností a kompetencií. Obsah pozostáva zo šiestich kapitol, ktoré sú zamerané na históriu a súčasnosť vzťahov s médiami, jazyk v spravodajstve médií, politickú korektnosť, mediálne manipulácie, agenda-setting a gatekeeping, ako i na oblasť neverbálnej komunikácie v médiách.

Základné informácie
  • Názov Media Relations and Communications
  • Autor Magdaléna Ungerová, Oľga Škvareninová
  • Vydavateľ Fakulta masmediálnej komunikácie
  • Rok vydania 2022
  • Kategória vysokoškolská učebnica