Význam CRM a komunikácia so zákazníkmi

Anotácia

 

Vysokoškolská učebnica sumarizuje poznatky z teórie riadenia vzťahov so zákazníkmi, charakterizuje vývoj a implementáciu CRM v spoločnosti, poukazuje na metriky a metódy, ktoré sa používajú pri meraní úrovne a výkonnosti. Poukazuje tiež na dôležitosť komunikácie, ktorá predstavuje dôležitú súčasť v každej spoločnosti. Správne nasmerovaná komunikácia vedie k spokojnosti zákazníka a tým prispieva aj k budovaniu silných dlhodobých vzájomných vzťahov so zákazníkom. 

Učebnica ponúka pohľad na tradičný, ale aj sociálny koncept CRM a charakterizuje výhody oboch konceptov. V samostatnej kapitole sa autorka venuje spokojnosti a hodnote pre zákazníkov. V záverečnej časti popisuje súčasné smerovanie v riadení vzťahov so zákazníkmi.

Základné informácie
  • Názov Význam CRM a komunikácia so zákazníkmi
  • Autor Renáta Miklenčičová
  • Vydavateľ Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
  • Rok vydania 2020
  • Kategória vysokoškolská učebnica