Využitie umelej inteligencie vo vzdelávaní na stredných školách

Používanie GPT stáva čoraz populárnejším spôsobom, ako zodpovedať otázky a riešiť problémy v najrôznejších oblastiach. S rastúcimi skúsenosťami rastú aj naše nároky a očakávania.

Napriek určitým pochybnostiam, obavám a množstvu nezodpovedaných otázok je očividné, že umelá inteligencia zásadným spôsobom ovplyvní vzdelávanie. Do vzdelávania prináša celkom nové možnosti. Dokáže personalizovať výučbu, zlepšiť hodnotenie, poskytovať spätnú väzbu a inovovať spôsoby, ako sa učíme. Pomocou rôznych nástrojov na báze AI
môžu učitelia vytvárať študijné materiály prispôsobené na mieru každému študentovi, rýchlejšie a presnejšie hodnotiť študentské práce a poskytnúť im spätnú väzbu na ich výkon. A to všetko za oveľa kratší čas ako doposiaľ.

Informácií a údajov o využívaní umelej inteligencie v prostredí škôl je zatiaľ málo. Zisťovali sme preto, aké skúsenosti a očakávania majú od umelej inteligencie učitelia a žiaci stredných škôl.

Zisťovanie prebiehalo v období 21. 3. – 17. 4. 2023 na vzorke 87 učiteľov a 474 žiakov stredných škôl.

Z výsledkov vyplynulo, že s pojmom umelá inteligencia sa stretlo takmer 97,5 % žiakov, pričom 48 % z nich ju aj vyskúšalo. Najčastejším spôsobom využitia je pritom pomoc pri hľadaní informácií o rôznych témach, ktoré ich zaujímajú, pomoc s prekladom textu do cudzieho jazyka a písaním školských úloh. Takmer 37 % učiteľov sa však obáva, že by nedokázali rozlíšiť, či bola úloha vypracovaná umelou inteligenciou alebo žiakom.

Graf 1 Stretol/Stretla si sa už s pojmom umelá inteligencia? n = 474 (žiaci)

Graf 2 Ak si už niektorý z nástrojov umelej inteligencie (napr. ChatGPT) vyskúšal/a alebo s ním pracuješ, ako konkrétne si ich využil/a alebo využívaš? Môžeš označiť aj viacero možností využitia. n = 474 (žiaci)

Graf 3 Dokázali by ste rozlíšiť, či bola úloha vypracovaná umelou inteligenciou alebo žiakom? n = 87 (učitelia)

Z výsledkov ďalej vyplynulo, že 33 % žiakov vníma umelú inteligenciu rovnako z hľadiska prínosov a rizík, 25 % vníma viac prínosov ako rizík a takmer 28 % nemá na porovnanie prínosov a rizík AI názor.

Graf 4 Ako vnímaš prínosy a riziká AI? n = 474 (žiaci)

50 % žiakov zatiaľ o umelej inteligencii, jej využití, prínosoch a rizikách nehovorilo so svojimi učiteľmi a 41 % žiakov uviedlo, že tému AI s učiteľmi spomenuli na vyučovacej hodine.

Graf 5 Hovorili ste s učiteľmi o umelej inteligencii, jej využití, prínosoch a rizikách? n = 474 (žiaci)

Najčastejším spôsobom využitia umelej inteligencie žiakmi je pomoc pri hľadaní informácií a podkladov o rôznych témach, ktoré ich zaujímajú (viac ako 45 %), pomoc s prekladom textu do cudzieho jazyka (takmer 35 %) a písaním školských úloh (takmer 34 %). Medzi ďalšie spôsoby využitia AI patrí pomoc s výpočtami alebo prevodom jednotiek (takmer 23 %), pomoc s riešením problémov s počítačom alebo technickými zariadeniami.

V prípade učiteľov takmer 63 % uviedlo, že pojem umelá inteligencia veľmi dobre pozná a má o ňom celkom dobrú predstavu. Takmer 30 % učiteľov uviedlo, že o umelej inteligencii síce už počuli, ale nie sú si celkom istí, čo AI znamená.

Graf 6 Stretli ste sa už niekedy s pojmom umelá inteligencia? n = 87 (učitelia)

Z hľadiska využívania umelej inteligencie učitelia najčastejšie uviedli, že AI využili na prípravu podkladov pre vyučovanie, úloh, zadaní alebo testov pre študentov, či získavanie podkladov pre vyučovanie alebo využívanie nástrojov AI vo vzdelávaní (spolu takmer 55 %).

V takmer 45 % prípadoch učitelia uviedli, že zatiaľ žiadny z nástrojov umelej inteligencie nevyužili a v 26 % prípadoch AI využili zo zvedavosti, pričom chceli zistiť, ako funguje.

Graf 7 Vyskúšali ste už niektorý z nástrojov umelej inteligencie (napr. ChatGPT)? Ak áno, na aký účel to bolo? Môžete označiť aj viac možností. n = 87 (učitelia)

Takmer 77 % učiteľov si myslí, že umelá inteligencia predstavuje prínos aj riziko, v závislosti od toho, ako ju budú žiaci využívať. Takmer 17 % učiteľov si myslí, že AI predstavuje pre žiakov riziko, pretože žiaci prestanú samostatne uvažovať a pracovať.

Graf 8 Predstavujú podľa Vás nástroje umelej inteligencie (napr. ChatGPT) prínos alebo riziko pre študentov? n = 87 (učitelia)

Takmer 55 % učiteľov uviedlo, že sa zatiaľ nestreli s tým, že by žiaci využili AI. Približne 27 % uviedlo, že sa stretli s tým, že žiaci využili AI na vypracovanie domácej úlohy. Takmer 37 % učiteľov sa obáva, že by nedokázali rozlíšiť, či bola úloha vypracovaná umelou inteligenciou alebo žiakom a približne rovnaký počet uviedlo, že to nedokáže posúdiť.

Graf 9 Stretli ste sa s tým, že nástroje umelej inteligencie (napr. ChatGPT) využili Vaši študenti? n = 87 (učitelia)

Takmer 54 % učiteľov sa o téme umelej inteligencie so svojimi žiakmi zatiaľ nerozprávali a 37 % túto tému už spomenulo. Samostatnú hodinu umelej inteligencie vyčlenilo iba 9 % učiteľov.

Graf 10 Preberali ste so žiakmi využitie umelej inteligencie, jej prínos a riziká? n = 87 (učitelia)

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave vypracovala elektronickú príručku pre učiteľov, ktorá ponúka inšpirácie a praktické tipy, ako pracovať s umelou inteligenciou a ako ju využiť vo výučbe a vzdelávaní. Príručka obsahuje súhrn promptov, ktoré pomôžu učiteľom zorientovať sa v tom, na čo všetko sa dá Chat GPT využiť. Obsah je rozdelený do nasledovných kapitol: Príprava prednášok; Aktivity pre študentov; Hodnotenie; Príprava projektov; Študijné materiály.

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*