Globálna perspektíva geolokačných služieb a marketingová komunikácia

Anotácia

Elektronická komunikácia zásadne ovplyvňuje sociálne správanie v spoločnosti. Neobmedzené virtuálne spojenie s okolitým svetom sprevádzané vynakladaním  minimálnych prostriedkov na oslovenie konkrétneho subjektu spôsobuje, že osobný kontakt sa dostáva pravidelne do úzadia. Východiskom môže byť v určitých prípadoch schopnosť mobilného zariadenia poskytnúť zainteresovaným relatívne presné geografické údaje mapujúce rozloženie objektov v priestore. Lokalizácia jednotlivých účastníkov komunikačného procesu býva následne predpokladom ich kontaktovania v reálnom svete, ale i vhodným nástrojom k tvorbe vysoko personalizovaných správ na základe kombinácie geografických, demografických, psychografických a behavioristických charakteristík. Cieľom vedeckého príspevku je priblíženie osobitostí spätých s lokalizáciou prenosných elektronických zariadení v priestore pre lepšiu personalizáciu komunikácie a správne načasovanie bezdrôtovej distribúcie reklamného obsahu adresátovi. V snahe o dosiahnutie stanoveného cieľa vedeckého príspevku autor aplikoval viaceré metódy výskumu, ktoré svojou povahou prispeli k rozvoju problematiky zameranej na možnosti využitia lokalizačných technológií v softvérových produktoch podporujúcich sociálnu interakciu medzi používateľmi prenosných elektronických zariadení. Použil pritom najmä analytické, indukčné, dedukčné a komparatívne metódy skúmania. K vytýčeniu kľúčového terminologického aparátu prispela syntéza poznatkov publikovaných v domácej i zahraničnej odbornej literatúre. Vo vedeckom článku sú obsiahnuté aj výsledky niekoľkých vedeckých štúdií približujúcich najnovšie trendy na trhu a štatistiky reflektujúce medzinárodné skúsenosti. Vlastný prínos vedeckého príspevku spočíva v definovaní špecifík, ktorými sa vyznačujú rôzne typy lokalizačných technológií v záujme sprostredkovania informácie cieľovému publiku v rámci SoLoMo marketingu.

Základné informácie
  • Názov Globálna perspektíva geolokačných služieb a marketingová komunikácia
  • Autor Adam Madleňák
  • Vydavateľ Globalization and its Socio-economic Consequences: 20th International Scientific Conference (2021; Art. Nr. 02040; 1-8)
  • Rok vydania 2021
  • Stiahnuť publikáciu
  • Kategória vedecké štúdie