Hodnotenie výkonnosti riadenia klastrov s ohľadom na plánovanie koncepcie rozvoja ľudských zdrojov a marketingovú komunikáciu

Anotácia

Vývoj klastra závisí vo významnej miere od kvality jeho riadenia, štruktúry členov a ich vzájomnej interakcie. Predchádzať rizikám spojeným s činnosťou, ktorá sa zakladá na kooperácii a partnerstve viacerých nezávislých subjektov hospodárskeho trhu, môžeme súčasne aj zohľadnením skúseností iných klastrových organizácií. Model vytvorenia funkčnej podnikateľskej siete pozostáva totiž zo skupiny pravidelne sa opakujúcich problémov počas životného cyklu klastrovej organizácie. V nadväznosti na uvedené skutočnosti vo svojom vedeckom príspevku autor približuje proces posudzovania excelentnosti klastrového manažmentu zo strany expertov Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy v súlade s medzinárodnými štandardami. Zároveň sa snaží identifikovať výzvy, ktorým musí manažment záujmového združenia venovať v blízkej budúcnosti zvýšenú pozornosť. Prijímané opatrenia by mali reflektovať meniace sa trhové prostredie a smerovať k zlepšeniu konkurencieschopnosti dotknutých regiónov vychádzajúc predovšetkým z dlhodobej stratégie rozvoja ľudských zdrojov v klastri a jeho propagácie v médiách.

Základné informácie
  • Názov Hodnotenie výkonnosti riadenia klastrov s ohľadom na plánovanie koncepcie rozvoja ľudských zdrojov a marketingovú komunikáciu
  • Autor Adam Madleňák
  • Vydavateľ RELIK 2020: Reproduction of Human Capital – Mutual Links and Connections: Conference Proceedings (2020; 357-366)
  • Rok vydania 2020
  • Stiahnuť publikáciu Odkaz na stiahnutie
  • Kategória vedecké štúdie