Využitie sociálnych médií na marketingovú komunikáciu aktivít spoločensky zodpovedného podnikania na Slovensku

Anotácia

Spoločensky zodpovedné podnikanie sa čoraz častejšie stáva integrálnou súčasťou podnikania v jednotlivých odvetviach. Jeho strategické zameranie smeruje predovšetkým do oblasti ekoinovácií a environmentálnych tém. Z hľadiska budovania konkurenčnej výhody je dôležité tieto aktivity nielen realizovať, ale ich aj vhodným spôsobom komunikovať na verejnosti. V oblasti marketingovej komunikácie dlhodobo prevláda trend využívania nových médií, ktoré postupne nahrádzajú tradičné médiá. Medzi nimi dominujú najmä sociálne médiá, ktoré sa čoraz častejšie využívajú práve aj na komunikáciu ekoinovácií a environmentálnych tém v rámci spoločensky zodpovedného podnikania. Príspevok analyzuje využívanie sociálnych médií na marketingovú komunikáciu podnikov na Slovensku v rámci ich spoločensky zodpovedného podnikania so zameraním sa na ekoinovácie. Pozornosť upriamuje na konkrétne typy sociálnych médií, spôsob ich využívania, frekvenciu a intenzitu. Tieto údaje skúma s cieľom získať prehľad o súčasnom stave a poskytnúť odporúčania pre zlepšenie praxe. Prostredníctvom štatistických metód zisťuje závislosť medzi využívaním sociálnych médií, veľkosťou podnikov a oblasťou pôsobenia. Príspevok taktiež skúma a porovnáva, ktoré médiá považujú podnikateľské subjekty za najvhodnejšie pre propagáciu environmentálnych tém.

Základné informácie
  • Názov Využitie sociálnych médií na marketingovú komunikáciu aktivít spoločensky zodpovedného podnikania na Slovensku
  • Autor Peter Krajčovič, Ľudmila Čábyová
  • Vydavateľ Proceedings of the 7th European Conference on Social Media ECSM 2020 (2020; 135-143)
  • Rok vydania 2020
  • Stiahnuť publikáciu Odkaz na stiahnutie
  • Kategória vedecké štúdie