Využitie médií na zvyšovanie povedomia o ekoinováciách

Anotácia

Príspevok sa zaoberá využitím médií na zvýšenie povedomia o ekoinováciách. Skúma záujem verejnosti o environmentálne témy a využívanie mobilných aplikácií umožňujúcich

geolokáciu. V nadväznosti na tieto výskumné oblasti skúma štatistickú závislosť medzi

vekom, záujmom o environmentálne témy a využívaním mobilných aplikácií. V príspevku je

ďalej skúmané a analyzované, aké médiá využívajú respondenti pri získavaní informácií o environmentálnych témach, či sa stretli s propagáciou ekoinovácií v médiách a ktoré médiá považujú za najvhodnejšie na zdieľanie informácií o ekoinováciách. Pozornosť je venovaná aj koncepcii SoLoMo ako súčasnému trendu v marketingovej komunikácii. Z teoretického hľadiska prináša príspevok prehľad o súčasných východiskách a definíciách ekoinovácií z domácej a zahraničnej literatúry.

Základné informácie
  • Názov Využitie médií na zvyšovanie povedomia o ekoinováciách
  • Autor Peter Krajčovič
  • Vydavateľ Communication Today (roč. 10, č. 2, 2019; 120-131)
  • Rok vydania 2019
  • Stiahnuť publikáciu Odkaz na stiahnutie
  • Kategória vedecké štúdie