Stratégie v mediálnom plánovaní

Anotácia

Stratégie predstavujú nástroj na dosiahnutie stanovených cieľov. Vďaka vhodne zvoleným a správne aplikovaným stratégiám sa mnohé podniky stali na trhu úspešnými, dokázali prekonať konkurenciu a čeliť mnohým rizikám. Stratégie preto možno považovať za kľúč k úspešnému etablovaniu sa na trhu. Tak, ako však neexistuje ich jednoznačná definícia, neexistuje ani exaktný návod na výber a implementáciu ideálnej stratégie. V praxi sa tak často stretávame s kombináciou viacerých typov stratégií – ich spoločným znakom však je, že ak chcú byť na trhu úspešné, musia vychádzať z dôkladného plánovania a dokonalého poznania trhu. V súvislosti s mediálnym plánovaním hovoríme o tzv. mediálnych stratégiách, resp. stratégiách v mediálnom plánovaní. Ich hlavnou úlohou je zabezpečiť dosiahnutie stanovených mediálnych cieľov. Médiá zohrávajú v procese marketingovej komunikácie dôležitú úlohu. Umožňujú doručiť reklamné posolstvo k cieľovému publiku a napomáhajú tak dosahovaniu vytýčených reklamných a v širšom kontexte aj komunikačných a marketingových úloh. Média môžeme preto označiť za prostriedok komunikácie a dôležitý prvok reklamnej, resp. komunikačnej kampane. Výber vhodných médií je teda základným princípom mediálneho plánovania a neoddeliteľnou súčasťou mediálnej stratégie.

Príspevok sa zameriava na význam, úlohu a postavenie stratégií v procese mediálneho plánovania, vymedzuje základné typy mediálnych stratégií a základné zásady výberu správnej mediálnej stratégie.

Základné informácie
  • Názov Stratégie v mediálnom plánovaní
  • Autor Peter Krajčovič
  • Vydavateľ Communication Today (roč. 6, č. 2, 2017; 21-30)
  • Rok vydania 2017
  • Stiahnuť publikáciu Odkaz na stiahnutie
  • Kategória vedecké štúdie