Prejavy spodnej vlny v onlinovom prostredí a jej vplyv na predaj elektromobilov

Podľa Global EV Policy (2022) v roku 2021 sa na celom svete predalo viac ako 4 700 000 battery electric vehicles (BEV), čo je v porovnaní s rokom 2020 o viac ako dvojnásobok (v roku 2020 sa na celom svete predalo viac ako 2 000 000 BEV) a v porovnaní s rokom 2019 o viac ako trojnásobok (v roku 2019 sa na celom svete predalo viac ako 1 500 000 BEV).

Najväčší podiel na predaji BEV má Čína, kde sa v roku 2020 predalo viac ako 57 % celosvetovej spotreby BEV. Nárast v predaji BEV môžeme pozorovať vo všetkých analyzovaných krajinách s výnimkou Holandska. Podrobnejšie výsledky zobrazuje graf 1.

Graf 1 Porovnanie predajnosti BEV vo vybraných krajinách sveta v rokoch 2019 – 2021.

Zdroj: vlastné spracovanie, 2022 (data: IEA©)

Na predajnosť elektromobilov má vplyv viacero faktorov, od samotnej ceny automobilov, politky a podpory zo strany štátu, až po ekonomickú úroveň a situáciu v danej krajine. Vplyv na predajnosť má rozhodne aj marketingová komunikácia a rôzna miera podpory predaja, či priamych zliav od výrobcov alebo predajcov elektromobilov. Vychádzajúc z teórie o prejavoch spodnej vlny však môžeme predpokladať, že správanie sa jednotlivcov v prostredí internetu bude odrážať určité prejavy alebo naznačovať určité tendencie odzrkadľujúce sa v reálnom nákupnom správaní. Zamerali sme sa preto na analýzu výsledkov vyhľadávania výrazov „electric car” v prostredí internetu.

Metodika

Prejavy spodnej vlny sme analyzované pomocu výsledkov vyhľadávania na internete na základe tzv. záujmu o vyhľadávanie zvolených kľúčových slov. Vplyv spodnej vplny na predaj elektromobilov sme skúmali na základe porovnania údajov a predajnosti battery electric vehicles v 21 krajinách sveta a priemerných hodnôt vyjadrujúcich mieru záujmu o hľadaný výraz „elektromobil” prostredníctvom internetového vyhľadávača Google. Údaje boli získané pomocou Google Trends a z International Energy Agency. Na preukázanie možného vplyvu týchto dvoch premenných sme využili korelačnú analýzu, pomocou ktorej sme hodnotili závislosť dvoch veličín (predajnosť BEV a záujem o vyhľadávanie výrazu “electric car” na internete).

Predpoklady

P1: Existuje súvislosť medzi záujmom o vyhľadávanie pojmu “elektromobil” na internete a predajom BEV.

P2: Záujem o vyhľadávanie pojmu „elektromobil” na internete a predajosť BEV má medzi rokmi 2019 – 2021 narastajúcu tendenciu. P3: Záujem o vyhľadávanie pojmu „elektromobil” bude najvyššia v krajinách s najvyšším predajom BEV.

P3: Záujem o vyhľadávanie pojmu „elektromobil” bude najvyššia v krajinách s najvyšším predajom BEV.

Výsledky

Z výsledkov analýzy vyplýva, že v roku 2021 môžeme vidieť najvyšší záujem o vyhľadávanie výrazu „electric car” v Nórsku, naopak, najnižší v Nórsku. Pri porovnaní jednotlivých rokov môžeme vidieť pomerne výrazné rozdiely v miere záujmu jednotlivých krajín medzi rokmi 2019 – 2021, pričom najnižší záujem môžeme pozorovať v roku 2020. Podrobnejšie výsledky zobrazuje graf 2.

Graf 2 Porovnanie záujmu o vyhľadávanie výrazu „electric car” vo vybraných krajinách sveta v rokoch 2019 – 2021.

Zdroj: vlastné spracovanie, 2022 (data: Google Trends©)

Zaujímavým zistením je, že priemerná hodnota vyjadrujúca záujem o vyhľadávanie tohto pojmu v Číne, predstavuje spomedzi všetkých analyzovaných krajín siedme poradie, pričom predaj v tejto krajine dosiahol v roku 2021 najvyššiu hodnotu. Zisťovali sme preto možný vplyv záujmu o vyhľadávanie výrazu „electric car” na predajnosť BEV prostredníctvom korelačnej analýzy za roky 2019 – 2021. Výsledky korelačnej matice zobrazujú tabuľky 1 – 3.

Tabuľka 1 Korelačná matica (BEV sales a záujem o vyhľadávanie výrazu „electric car” v roku 2019)

 Google TrendsBEV Sales
Google Trends1
BEV Sales0.2140293941

Zdroj: vlastné spracovanie, 2022

Tabuľka 2 Korelačná matica (BEV sales a záujem o vyhľadávanie výrazu „electric car” v roku 2020)

 Google TrendsBEV Sales
Google Trends1
BEV Sales0.2604078941

Zdroj: vlastné spracovanie, 2022

Tabuľka 3 Korelačná matica (BEV sales a záujem o vyhľadávanie výrazu „electric car” v roku 2021)

 Google TrendsBEV Sales
Google Trends1
BEV Sales0.2915867411

Zdroj: vlastné spracovanie, 2022

Z výsledkov korelačnej analýzy vyplynula slabá pozitívna korelácia vo všetkých troch analyzovaných rokoch, pričom môžeme pozorovať mierny nárast v roku 2021 oproti predchádzajúcim dvom rokom. Môžeme tak konštatovať, že medzi záujmom o vyhľadávanie výrazu “electric car” na internete a predajom BEV existuje veľmi malá súvislosť. Predpoklad 1 môžeme čiastočne potvrdiť.

Miera záujmu o vyhľadávanie výrazu „elektromobil” na internete nebola v jednotlivých rokoch rovnaká. Miera záujmu sa líšila aj v jednotlivých krajinách. Z výsledkov analýzy však vyplynulo, že záujem o vyhľadávanie výrazu „elektromobil” medzi rokmi 2019 – 2021 nemal rastúcu tendenciu. V roku 2020 môžeme pozorovať výraznejší pokles oproti roku 2019. Predpoklad 2 tak nemôžeme potvrdiť.

Záujem o vyhľadávanie výrazu „elektromobil” v rokoch 2019 – 2021 bol najvyššií v krajinách, kde predaj BEV bol výrazne nižší ako v krajinách, ktoré dosiahli najvyšší predaj. Predpoklad 3 tak nemôžeme potvrdiť. Podrobnejšie výsledky zobrazuje graf 3.

Graf 3 Porovnanie záujmu o vyhľadávanie výrazu „electric car” a počtu predaných BEV vo vybraných krajinách sveta v rokoch 2019 – 2021.

Zdroj: vlastné spracovanie, 2022 (data: Google Trends©, IEA©)

Limity a obmedzenia

Príspevok sa zameral výlučne na analýzu počtu predaných BEV (pričom sme neanalyzovali ďalšie kategórie elektromobilov ako napr. Plug-in hybrid vehicles – PHEV, alebo Hybrid electric vehicles – HEV) a záujmu o vyhľadávanie výrazu “elektromobil” na internete. Neanalyzovali sme konkrétne podmienky, obmedzenia a ďalšie factory v jednotlivých krajinách, ktoré môžu ovplyvniť predajnosť elektromobilov (ako napríklad vládne stimuli a pod.). Údaje o počte predaných BEV boli porovnané s údajmi o záujme vo vyhľadávaní konkrétneho pojmu na internete. Porovnávali sme záujem o vyhľadávanie pojmu “electric car”, pričom sme neskúmali a neporovnávali záujem o vyhľadávanie ďalších príbuzných pojmov Cieľom príspevku bolo zistiť možnú súvislosť medzi vyhľadávaním na internete a predajom elektromobilov. Ďalšie štúdie by mohli podrobnejšie preskúmať možnú súvislosť s využitím širšieho spektra vyhľadávaných kľúčových slov.

Literatúra

Global EV Policy (2022) International Energy Agency, [online], https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/global-ev-data-explorer.

The Economist Intelligence Unit (2022) Automotive outlook 2023, [online], https://www.eiu.com/n/campaigns/automotive-in-2023/.

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*