Aspekty využívania koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách

Charakteristika projektu

Projekt bol zameraný na udržateľnosť a dlhodobú perspektívu invencií, ktoré by boli schopné okrem iného prispieť k celospoločenskému rozvoju. Hlavným cieľom projektu bola tvorba metodologického modelu pre využitie SoLoMo (Social – Local – Mobile) marketingu v environmentálnom manažmente v podnikateľskom prostredí spojená s návrhom softvérovej aplikácie simulujúcej možnosti integrovania sociálnych médií, geolokalizačných služieb a mobilných zariadení.

Riešiteľský kolektív kládol dôraz na integrovanie digitálneho s mobilným marketingom so zámerom presného zacielenia odovzdávanej informácie konkrétnemu príjemcovi identifikovanému podľa jeho polohy. Prínos vedeckého projektu spočíva aj v tvorbe teoretického aparátu a uceleného metodologického modelu pre využitie SoLoMo marketingu v environmentálnom manažmente v podnikateľskom prostredí, ako aj systematické popísanie konvergencie troch princípov, a to sociálnych médií, geolokačných služieb a mobilných zariadení v kontexte marketingovej komunikácie prezentujúcej inovatívne riešenia environmentálnych problémov.

Výstupom vedecko-výskumnej činnosti riešiteľského kolektívu je viacero originálnych poznatkov z oblasti inovačného manažmentu a marketingu, spoločensky zodpovedného podnikania a najmä komunikácie na sociálnych médiách s ohľadom na uplatnenie herných rámcov nevynímajúc implementáciu nariadenia GDPR do praxe. Na základe výsledkov realizovaných analýz a uskutočnených empirických prieskumov bol navrhnutý ucelený metodologický model pre využitie SoLoMo marketingu v environmentálnom manažmente v podnikateľskom prostredí spojený s jedinečným návrhom v podobe softvérovej aplikácie simulujúcej možnosti integrovania sociálnych médií, geolokačných služieb a mobilných zariadení. Digitálna hra, ktorá vznikla v rámci riešenia projektu, má slúžiť ako unikátny podporný nástroj v procese environmentálneho vzdelávania verejnosti a zabezpečovania osvety v záujme tvorby a ochrany životného prostredia vo väzbe na koncepciu SoLoMo.

Doba riešenia: 2018 – 2020

Grantová schéma: VEGA 1/0708/18

Vedúca projektu: prof. Ing. Anna Zaušková, PhD.