Podpora kreativity a kreatívneho myslenia v oblasti vzdelávania marketingovej komunikácie

Charakteristika projektu

Hlavným cieľom projektu je tvorba samostatného kurzu, ktorý bude zameraný na kreatívne myslenie v marketingovej komunikácií. Každý organizácia, ktorá je zapojená do projektu, vyučuje marketingovú komunikáciu.

Tento cieľ projektu má zlepšiť zamestnanosť absolventov na trhu práce tým spôsobom, že sa prejde od teoretického vyučovania predmetu k praktickému vyučovaniu a to spôsobom podpory kreativity vo vyučovaní. Tento cieľ je aj v zmysle s prioritou, a to stimuláciou inovačných postupov v rámci vzdelávania, nakoľko samotný kurz bude pristupovať inovatívne vo vyučovacom procese marketingovej komunikácii.

Projekt bude zameraný aj na tvorbu nových, inovačných a spoločných učebných plánov pre kurz marketingovej komunikácie s podporu kreatívneho vyučovania, čím zavedieme nové metódy a prístupy do vyučovania.

Doba riešenia: 09/2022 – 02/2025

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Matej Martovič, PhD.

Grantová schéma: Erasmus+ 2022-1-SK01-KA220-HED-000087258