Cestovná mapa digitálnej platformy zabezpečujúcej AI (Artificial Intelligence) automatizáciu rozhodovacích procesov v oblasti komunikačnej stratégie

Charakteristika projektu

Schopnosť využívať moderné technológie a postupy v rámci životného cyklu produktu a jeho propagácie patrí medzi kľúčové faktory ovplyvňujúce konkurencieschopnosť podnikateľských subjektov na poli aktuálnych globalizačných trendov.

Dôležitými sú pritom disponibilné zdroje podnikateľských subjektov a ich vhodná kombinácia použitia pre dosiahnutie strategických cieľov. Práve v dôsledku neustálych trhových zmien je nevyhnutné vytvárať nové prístupy pri komunikácii so zákazníkmi s cieľom zvyšovania ich lojality, a tým aj maximalizácie zisku s orientáciou na zabezpečenie nevyhnutnej kvality realizovaných výstupov.

Zámerom projektu je vytvorenie komplexného metodologického modelu vo forme procesnej cestovnej mapy určenej pre tvorbu digitálnej platformy využívajúcej umelú inteligenciu pri automatizácii rozhodovacích procesov v oblasti definovania vysoko konvergovaného trhového konceptu komunikačnej stratégie definovaných typov podnikateľských jednotiek segmentu mikro a malých podnikov v podmienkach Slovenskej republiky.

Prínos vedeckého projektu spočíva najmä vo formulácii špecifického postupu, ktorý by zovšeobecňoval nadobudnuté poznatky pre možnosť konštituovania unifikovaného modelu optimálneho riadenia komunikačných stratégií zohľadňujúceho aktuálne trhové podmienky a východiskové väzby.

V nadväznosti na princípy hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti prijímaných opatrení, ako i osobitosti odvetvovej príslušnosti, riešiteľský kolektív objasní výber vhodných ukazovateľov podporujúcich excelentnosť riadenia komunikačných aktivít a stanoví štandardy popisujúce minimálnu množinu faktorov k tomu, aby bolo možné priradiť dosiahnuté kvantitatívne i kvalitatívne výsledky k určitému stupňu strategického plnenia.

Inovatívnosť predstavených kritérií by mala spočívať v ich presnom zacielení, komplexnosti a logickom previazaní s už existujúcimi a odbornou verejnosťou uznávanými metrikami.

Doba riešenia: 2023 – 2027

Vedúca projektu: doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.

Grantová schéma: APVV-22-0469