Vytvorenie interaktívneho multimediálneho študijného materiálu pre študijný program marketingová komunikácia

Charakteristika projektu

Súčasná generácia študentov žije intenzívny online život a má vyvinutú schopnosť multitaskingu a porovnávania. Je ťažké ju osloviť a zaujať. Učivo si osvojuje úplne iným spôsobom, ako generácie študentov Y a X, ktoré vyrastali v dobe, keď sa online a offline sveta neprelínali tak intenzívne ako dnes. Inklinuje k audiovizuálnemu konzumovaniu obsahu, napr. prostredníctvom videí na YouTube či Tik Toku, alebo podcastov.

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie interaktívneho multimediálneho študijného materiálu vychádzajúceho z nosných tém jadra znalostí študijného programu marketingová komunikácia, ktorý zabezpečuje Katedra marketingovej komunikácie. Študijný materiál bude rovnocenne spracovaný aj vo forme videa a podcastu, čo umožní študentovi vybrať si formu, akou chce obsah konzumovať.

Takto spracovaný študijný materiál ktorý bude v súlade s potrebami pracovného trhu a preferenciami študentov v kontexte dynamiky vývoja technológií a ich úloh vo vzdelávaní, bez znižovania požiadaviek na študijný výkon študentov. Bude podkladom pre prípravu na úspešné absolvovanie bakalárskej štátnej skúšky, prípadne na úspešné absolvovanie prijímacích pohovorov na magisterský stupeň štúdia uchádzačmi z externého prostredia.

Obsah interaktívneho multimediálneho študijného materiálu bude prístupný na webovej stránke pre všetkých študentov, pedagógov, uchádzačov, ale i ostatnú verejnosť.

Doba riešenia projektu: 2024 – 2026

Vedúca projektu: Mgr. Vladimíra Jurišová, PhD.

Grantová schéma: KEGA 021UCM-4/2024