Význam interakčných väzieb ovplyvňujúcich nákupný rozhodovací proces vybraného spotrebiteľského segmentu v kontexte identifikácie kľúčových komunikačných a výkonnostných metrík B2C trhu.

Charakteristika projektu

Poznanie spotrebiteľov a ich správania je pre podnik východiskom pre akékoľvek marketingové aktivity. Opodstatnenosť skúmania na trhu B2C zdôrazňuje rozmach digitálneho marketingu,  elektronického obchodu a multikanálového predaja, prinášajúci personalizovaný prístup a rýchlejšiu komunikáciu podniku smerom k zákazníkom.

Hlavným vedeckým cieľom projektu je identifikácia a skúmanie väzieb v nákupnom rozhodovacom procese spotrebiteľa so zameraním na vybrané spotrebiteľské segmenty v kontexte trendových kľúčových komunikačných a výkonnostných metrík prepojujúcich offlinovú komunikáciu s cielenou onlinovou komunikáciou v reálnom čase s akceptáciou nových technológii využívajúcich princípy umelej inteligencie. Hlavný, ako aj všetky parciálne ciele projektu smerujú k zostaveniu modelu mapy zákazníckej cesty. 

Doba riešenia projektu: 2024 – 2026

Vedúca projektu: doc. PhDr. Daniela Kollárová, PhD.

Grantová schéma: VEGA 1/0334/24