Design Thinking as a method of soft skills and digital skills development in higher education to increase employability

Charakteristika projektu

Hlavným cieľom projektu je na základe analýzy, vytvoriť a uskutočniť vzdelávací kurz pre pedagogických pracovníkov univerzít, ktorí sú aktívne zapojení do vzdelávania marketingovej komunikácie alebo príbuzných odborov, vyškoliť pedagógov a poskytnúť im dlhodobý mentoring v oblasti design thinking metód. Partnerské univerzity inovujú doposiaľ používaný tradičný spôsob vyučovania, zavedú dizajn thinkingové metódy do výučby. Tie prinesú nielen zmenu v paradigme vzdelávania na univerzitách, ale tiež študentom overenie ich kreatívneho myslenia, získanie rôznych zručností a praktických skúseností, čím sa lepšie uplatnia na trhu práce.

Doba riešenia: 20.2.2023 – 2026

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Peter Murár, PhD.

Grantová schéma: Erasmus+ -1-SK01-KA220-HED-000089101