Zmena preferencii v nákupnom správaní spotrebiteľov v kontexte dynamiky vývoja nástrojov marketingovej komunikácie

Charakteristika projektu

Skúmanie spotrebiteľského správania pomáha porozumieť potrebám zákazníkov, mapuje potenciál a trendy, ktoré evokujú snahu lepšieho pochopenia jednotlivých trhov a následného vývoja marketingových stratégií. Práve v dôsledku neustálych trhových zmien je nevyhnutné vytvárať nové prístupy pri komunikácii so zákazníkmi s cieľom zvyšovania ich lojality a tým aj maximalizácie zisku s orientáciou na zabezpečenie nevyhnutnej kvality realizovaných výstupov. Projekt sa bude zaoberať problematikou zmien trendov spotrebiteľského správania v oblasti realizácie nákupov vo vzťahu k interakcii komunikačnej stratégie maloobchodu ovplyvňujúcej ich nákupné rozhodovanie a preferencie. Zámerom projektu je identifikácia zmien trendov spotrebiteľského správania a vytvorenie modelov predikcie sklonov spotrebiteľov pri realizácii budúcich nákupov ovplyvnených multiplikačným efektom on-line a in-store marketingovej komunikácie. Modely budú uplatniteľné pre maloobchodné jednotky v podmienkach Slovenskej republiky.

Doba riešenia: 2021 – 2023

Vedúci projektu: Ing. Tomáš Fašiang, PhD.

Grantová schéma: VEGA 1/0489/23