Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities Horizont for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape MEDIADELCOM

Charakteristika projektu

Výskumný projekt MEDIADELCOM („Kritický prieskum mediálnych rizík a príležitostí pre deliberatívnu komunikáciu: vývojové scenáre európskeho mediálneho prostredia“) sa uskutočňuje v spolupráci so 17 európskymi výskumnými centrami (univerzitami, mimovládnymi organizáciami) zo 14 krajín Európy.
Cieľom projektu je diagnostikovať riziká a príležitosti súvisiace s vplyvom médií na sociálnu súdržnosť v Európe, ako aj identifikovať potenciálne scenáre vývoja mediálnych trhov v Európskej únii. Pomocou kvantitatívnych a kvalitatívnych metód bude testovaný nástroj vyvinutý v priebehu štúdie na vyhodnotenie potenciálu mediálnej politiky, verejných médií, digitálnych kompetencií a ďalšieho využívania metadát.

Výsledky výskumu budú prezentované vo vedeckých publikáciách, správach určených zástupcom médií a tvorcom politík v jednotlivých krajinách a na európskej úrovni.
Horizont 2020 je najväčším programom Európskej únie v oblasti výskumu a inovácií. Považuje sa za prostriedok na podporu hospodárskeho rastu a vytváranie pracovných miest, ako aj zabezpečenie globálnej konkurencieschopnosti Európy. Spája popredných vedeckých pracovníkov a vedecké tímy s cieľom dosiahnuť špičkové vedecké úspechy na medzinárodnej úrovni.

Doba riešenia: 2021 – 2024

Grantová schéma: Horizont 2020

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.

Koordinátorka výskumu: prof. Halliki Harro-Loit (University of Tartu, Estonia)