Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov

Charakteristika projektu

Projekt bol zameraný v oblasť environmentálneho manažmentu a komunikačných nástrojov koncepcie Phygital (Physical + digital = spojenie klasických a digitálnych komunikačných nástrojov). Jeho cieľom bolo zlepšiť poznanie a pochopenie významu environmentálneho manažmentu v malých a stredných podnikoch, predovšetkým z hľadiska dlhodobej stratégie a udržateľného rozvoja.

Projekt prináša niekoľko originálnych poznatkov a riešení v oblasti environmentálneho manažmentu a komunikačných nástrojov koncepcie Phygital. Z výsledkov získaných z realizovaných analýz a prieskumov bol navrhnutý model využívania phygitalových nástrojov pri komunikácii ekoinovačných procesov podnikateľských subjektov. Okrem tohto modelu boli vypracované ďalšie tri metodické postupy: „aplikácie procesného prístupu do tvorby komunikačnej stratégie v rámci inovačných aktivít manažmentu organizácie“, „využívania najvhodnejších komunikačných nástrojov v jednotlivých častiach ekoinovačných procesov“, „digitálnej komunikácie na atraktívne komunikovanie environmentálneho obsahu v mediálnom prostredí“, ktoré svojou špecifickosťou podporujú jedinečné a originálne spracovanie projektu.

Autori v rámci riešenia projektu zároveň spracovali rozsiahlu teoretickú platformu poznatkov z oblasti environmentálneho manažmentu, environmentálneho krízového manažmentu, environmentálnych inovačných procesov, marketingovej komunikácie podľa koncepcie Phygital a mediálneho marketingu. Súčasne zrealizovali sériu prieskumov zameraných na súčasný stav a využívanie nástrojov marketingovej komunikácie a médií v prostredí malých a stredných podnikov pri propagácií ekoinovácií, ako aj zistenie miery implementácie procesného manažérstva v kontexte spoločenskej zodpovednosti podnikov.

Unikátnym výstupom projektu je inštruktážny film ako praktická pomôcka pre malé a stredné podniky, v ktorom sú prezentované phygitalové nástroje, vrátane technických zariadení a sú simulované možnosti využívania nástrojov koncepcie Phygital v environmentálnom manažmente.

Doba riešenia: 2015 – 2017

Grantová schéma: VEGA 1/0640/15

Vedúca projektu: prof. Ing. Anna Zaušková, PhD.