Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19

Charakteristika projektu

Projekt má interdisciplinárny charakter, ktorý reaguje na výzvy spôsobené pandémiou COVID-19 v oblasti prírodných, zdravotníckych, sociálnych, humanitných a ekonomických vied. Integruje znalosti a zručnosti tvorivých pracovníkov UCM v Trnave a dáva odpovede na dva zásadné problémy: navýšenie kapacity infraštruktúry a ľudských zdrojov pre diagnostiku a zdravotnícku pomoc v reálnom čase, riešenie vážnych sociálnych problémov v dôsledku izolácie jednotlivcov populácie. Projekt umožní vybaviť modernou experimentálnou výskumnou infraštruktúrou Virologické laboratórium využiteľné v prípade ďalších vĺn pandémie aj na diagnostiku, umožní vybudovať Laboratórium virtuálnej fyzioterapie pre realizáciu fyzioterapie vo virtuálnej realite, Výskumné centrum pre krízové riadenie, Centrum pre výskum dopadov sociálnej odlúčenosti, Pracovisko psychologickej intervencie a Centrum pre bioetiku, ako súčastí Univerzitného vedeckého parku. Projekt umožní stabilizovať existujúce a vytvoriť nové pracovné miesta výskumníkov. Projekt mobilizuje súčasti univerzity k riešeniu aktuálnych problémov vyvolaných vírusom COVID-19: 1. Prevencia a ochrana pred infekciou spôsobenou koronavírusom; 2. Zdravotnícke/hygienické technológie zamerané na diagnostiku a terapiu pacientov; 3. Diagnostika a testovanie; 4. Ochrana obyvateľstva a spoločenských hodnôt. Projekt je realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity nezávislého výskumu a vývoja.

Cieľom výskumnej oblasti 3.3 je získanie lepšieho poznania o mediálnom informovaní na Slovensku v čase pandémie, v ktorom sa môžu vyskytovať dezinformácie a hoaxy. Na základe aktuálneho poznania stavu informovania na Slovensku riešitelia projektu vypracujú nové stratégie informovania s minimalizáciou dezinformácií a hoaxov.

Doba riešenia: 2020 – 2023

Grantová schéma: Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.