Increasing Digital Competencies – The Growth of Education In Society

Charakteristika projektu

Projekt sa zameriava na zvyšovanie digitálnych zručností učiteľov na stredných školách. Jeho cieľom je zmapovanie súčasného stavu využívania digitálnych technológií vo vyučovaní. Súčasťou projektu je analýza digitálnych zručností so zameraním na 2 hlavné oblasti výskumu: 1. pohľad učiteľov a 2. vnímanie študentov. Výskum prebieha s využitím kvantitatívnych a kvalitatívnych metód výskumu s cieľom zistiť súčasný stav využívania digitálnych technológií vo vzdelávaní a identifikovať bariéry v ich využívaní, ako aj faktory kvality. Prostredníctvom hĺbkových rozhovorov budú členovia riešiteľského kolektívu zisťovať pohľad učiteľov a žiakov na súčasný stav školského systému, ako aj predstavu, ako formou by malo vyučovanie čo najefektívnejšie prebiehať.

Výsledkom projektu bude séria vzdelávacích materiálov, na základe ktorých budú učitelia schopní inovovať svoje zaužívané vyučovacie postupy, implementovať svoje digitálne zručnosti do konkrétnych praktických výstupov.

Projekt sa realizuje v spolupráci s Fakultou masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Ostravskou univerzitou a poľským inštitútom Fundacja Pro Scientia Publica.

Doba riešenia: 1. 11. 2020 – 30. 4. 2022

Grantová schéma: V4 – VISEGRAD FUND – 22020344

Zodpovedná osoba: Mgr. Peter Krajčovič, PhD.