Manažment konceptu „spodnej vlny“ zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie

Charakteristika projektu

Projekt sa zameriava na identifikáciu vplyvu spodnej vlny na podnikateľské subjekty pri zavádzaní ekoproduktov na trh a v rámci prezentácie spoločensky zodpovedných aktivít. Hlavným cieľom projektu je návrh metodologického modelu integrujúceho nástroje marketingovej komunikácie v záujme optimálneho riadenia vplyvu spodnej vlny zo strany podnikateľských subjektov so zámerom posilnenia celospoločenského povedomia o potrebe zavádzania ekoinovácií a používania ekoproduktov.

Doba riešenia: 2021 – 2023

Grantová schéma: VEGA 1/0458/21

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Adam Madleňák, PhD., MBA